Transaction Hash
0x728830902f5df31195c32eb3af27462c6286df37c70cf233c7ab7686a8efa9c4

Status
Success

Block
47603070 Block Confirmations

Timestamp
3 days 21 hrs ago (Jul-10-2024 2:31:17 PM +UTC)

Transaction ActionValue
100 wei ($0.0184936)

Transaction Fee
0.2100525 XETA ($0.00)

XETA Price
$0.00494 / XETA

Gas Price
10002.50 nXETA (0.0000100025 XETA)

Click to see More